Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Henschotermeer Games

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Henschotermeer Games; sportevenement in en rondom het Henschotermeer.
b. Organisator: WE-link.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Henschotermeer Games. Overal waar in dit reglement
sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 2 – Deelname
1. De Deelnemer mag slechts aan de Henschotermeer Games deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende online inschrijfformulier of het papieren na-inschrijvingsformulier
volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2. Deelname aan de Henschotermeer Games geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
3. Wettelijk is de Organisator niet verplicht om geld terug te storten of om het inschrijfgeld niet te incasseren bij een afmelding om wat voor reden dan ook. Een hardloopevenement is te vergelijken
met een concert. Ben je ziek en je kunt niet naar een concert gaan, krijg je je geld niet terug.
Echter, de Organisator hanteert een soepelere regeling. Voor beide winteredities van 2018 kun je je tot en met 31 december 2017 afmelden en krijg je je inschrijfgeld minus € 2,50 administratiekosten teug gestort. Voor de zomeredities kun je je tot en met 30 juni 2018 (editie woensdagavond 11 juli) en tot en met 31 juli 2019 (editie woensdagavond 15 augustus) afmelden en krijg je je inschrijfgeld minus € 2,50 administratiekosten teug gestort.
Bij een afmelding na deze datum is teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid
voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig
opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator
toe te rekenen opzet of grove schuld.
5. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als bijvoorbeeld een fiets (fiets is wel toegestaan bij het fietsonderdeel van de cross Run-Bike-Run van de wintereditie), auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
6. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
7. Instructies van politie, medische staf, Organisator en medewerkers van de Henschotermeer Games
moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties
waarin aan de Henschotermeer Games ontheffing verleend is.
9. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Henschotermeer Games af te gelasten op grond van extreme
weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan de Henschotermeer Games.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij
zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Henschotermeer Games.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Commerciële activiteiten
1. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Henschotermeer Games of andere, door
de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailingen. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken worden niet in het bestand opgenomen.
3. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator
4. Het gebruik van de naam en het logo van de Henschotermeer Games is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.

Geef een reactie