Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Henschotermeer Games (versie 2024)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Henschotermeer Games; sportevenement in en rondom het Henschotermeer.
b. Organisator: Stichting Run#033.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Henschotermeer Games. Overal waar in dit reglement sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 2 – Deelname
1. De Deelnemer mag slechts aan de Henschotermeer Games deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld én indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2. Deelname aan de Henschotermeer Games geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
3. Wettelijk is de Organisator niet verplicht om geld terug te storten of om het inschrijfgeld niet te incasseren bij een afmelding om wat voor reden dan ook. Een hardloopevenement is te vergelijken met een concert. Ben je ziek en je kunt niet naar een concert gaan, krijg je je geld niet terug. Echter, de Organisator hanteert een soepelere regeling. Voor de zomereditie kun je je tot en met woensdag 12 juni 2024 afmelden en krijg je je inschrijfgeld minus € 5,00 administratiekosten terug gestort. Bij een afmelding na bovengenoemde data is teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
5. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als bijvoorbeeld een fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
6. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
7. Instructies van politie, medische staf, Organisator en medewerkers van de Henschotermeer Games moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Henschotermeer Games ontheffing verleend is.
9. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Henschotermeer Games af te gelasten of te verplaatsen qua datum op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden op de oorspronkelijke. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Henschotermeer Games.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Henschotermeer Games.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Portretrecht
De Deelnemer gaat bij voorbaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., waarop de Deelnemer zichtbaar is, voor promotionele doeleinden van de Henschotermeer Games of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Dit artikel geldt uitdrukkelijk ook voor kinderen die meedoen aan de Henschotermeer Games.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot gebruik van
de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (info@henschotermeergames.nl) aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet

Artikel 6 – Commerciële activiteiten
1. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator
2. Het gebruik van de naam en het logo van de Henschotermeer Games is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.